Založení společnosti

Objednat založení

Prodej ready-made společností


Koupit společnost

Sídlo firmy v Praze

Objednat sídlo

Jak to funguje?

  1. Vyplníte online formulář na těchto webových stránkách nebo nám zavoláte.

  2. Obdržíte veškerou dokumentaci včetně plných mocí, na poště ověříte podpisy a pošlete zpět nebo nás navštívíte osobně.

  3. Během  3 až 5  pracovních dnů bude Vaše firma založena a zapsána do obchodního a živnostenského rejstříku.

  4. Následně obdržíte ověřený výpis z obchodního rejstříku a stejnopis společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny.FIRMA BUDE ZALOŽENA RYCHLE.

Zápis firmy do obchodního rejstříku zajišťujeme obvykle během 2 až 3 pracovních dnů ode dne uhrazení faktury a doručení podepsané dokumentace s ověřenými podpisy.


NEMUSÍTE ZTRÁCET ČAS VYŘIZOVÁNÍM FORMALIT NA ÚŘADECH.

Stačí, když zajdete na poštu, necháte si zde ověřit podpisy na dokumentech a pošlete nám je zpět. Pokud Vám vyřizování na dálku nevyhovuje, můžete si s námi sjednat osobní schůzku.


ZA ZALOŽENÍ FIRMY ZAPLATÍTE ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ OBVYKLÉ CELKOVÉ VÝŠI ZÁKONNÝCH POPLATKŮ, PŘI OBJEDNÁNÍ DALŠÍCH SLUŽEB MÉNĚ NEŽ ZÁKONNÉ POPLATKY.

Celková výše zákonných poplatků za založení s.r.o. je ovlivněna rozsahem společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, počtem vydaných stejnopisů a opisů, výší bankovního poplatku za vystavení potvrzení o složení základního kapitálu a některými dalšími faktory. Díky našim zkušenostem se zakládáním firem jsme schopni náklady minimalizovat, což nám umožňuje nabízet založení nových obchodních společností bez dalších služeb za částky odpovídající obvyklé celkové výši zákonných poplatků. Pokud si kromě založení firmy objednáte také pronájem sídla pro zakládanou firmu, zaplatíte za založení s.r.o. méně než částku představující zákonné poplatky za založení s.r.o.

  • Společnost s ručením omezeným je podle zákona  o obchodních korporacích kapitálová obchodní společnost, jejíž majetek je oddělen od osobního majetku jednotlivých společníků s.r.o. Vlastník (společník) společnosti s ručením omezeným proto nemůže v rámci svého podnikání přijít o majetek, který má v osobním vlastnictví.

  • Minimální základní kapitál s.r.o. je od 1. 1. 2014 jen 1 Kč. Společnost s ručením omezeným si tak nově může nechat založit jakýkoliv podnikatel bez ohledu na to, zda disponuje finančním kapitálem.

  • Existence s.r.o. nebo a.s. může být podmínkou účasti v některých výběrových řízeních, do nichž se podnikající fyzická osoba nemůže přihlásit.

  • Podnikání prostřednictvím s.r.o. (právnické osoby) je z daňového hlediska obvykle výhodnější než podnikání fyzických osob jen na základě živnostenských oprávnění.

Umístění sídla firmy do našeho office centra v Praze je v souladu s platnou právní úpravou.

V rámci služby poskytnutí virtuálního sídla zajišťujeme pro naše klienty skenování a přeposílání veškeré korespondence doručené na adresu sídla. Osobní vyzvednutí pošty doručené na adresu sídla je také možné. V budově navíc nabízíme ke krátkodobému pronájmu zasedací místnost.

 

Dualistický systém vnitřního uspořádání akciové společnosti je tvořen představenstvem, dozorčí radou a valnou hromadou všech akcionářů. Představenstvo je statutárním orgánem a přísluší mu obchodní vedení. Dozorčí rada je kontrolní orgán, který dohlíží na činnost představenstva. Představenstvo i dozorčí rada mají obvykle 3 členy. Člen představenstva přitom nesmí být zároveň členem dozorčí rady. Členy představenstva i členy dozorčí rady jmenuje valná hromada akcionářů.

Monistický systém vnitřního uspořádání akciové společnosti je tvořen správní radou, statutárním ředitelem a valnou hromadou všech akcionářů. Obchodním vedením je pověřen statutární ředitel, který může být zároveň i předsedou správní rady. Správní rada, která má obvykle 3 členy, určuje základní zaměření obchodního vedení a dohlíží na jeho výkon. Kromě toho volí a odvolává svého předsedu. Členy správní rady volí valná hromada všech akcionářů. Při založení akciové společnosti je třeba uvést jména, příjmení, data narození a adresy trvalého bydliště členů jednotlivých orgánů a akcionářů. Mezi další povinné údaje patří název akciové společnosti, předmět podnikání a základní kapitál.

Určitou komplikací při založení a.s. je skutečnost, že je nutné dopředu složit na zvláštní účet zřízený v bance základní kapitál, který musí činit dle zákona alespoň 2 000 000 Kč. S penězi tvořícími základní kapitál je možné opět volně disponovat až po zápisu akciové společnosti do veřejného rejstříku (obvykle za 2 až 3 týdny).  Dále je třeba zvolit formu akcií, jejich počet a jmenovitou hodnotu. Každá akcie má svou jmenovitou hodnotu, součet jmenovitých hodnot všech akcií se přitom musí rovnat výši základního kapitálu. Pokud například akcionář vlastní v a.s. se základním kapitálem 2 000 000 Kč 50 akcií o jmenovité hodnotě 20 000 Kč, znamená to, že je 50 % akcionářem. I tyto údaje je nutné uvést při založení akciové společnosti. Z hlediska formy se akcie člení na akcie na majitele a akcie na jméno. Akcie na majitele musí být ze zákona evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů. S provedením evidence jsou spojeny zákonné poplatky. Z toho důvodu doporučujeme dát přednost akciím na jméno. Pokud se rozhodnete neumístit sídlo akciové společnosti do administrativního centra v Praze, budeme od Vás potřebovat zjistit jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště majitele nemovitosti, v níž má mít a.s. sídlo. Podmínkou pro zápis sídla společnosti do veřejného rejstříku je totiž souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla.

Jestliže se naopak rozhodnete umístit sídlo do administrativního centra v Praze, budeme od Vás potřebovat uvést doručovací adresu, na kterou se bude přeposílat korespondence doručená na adresu sídla společnosti. Protože je založení a.s. v mnoha ohledech složitější než založení s.r.o., doporučujeme kontaktovat v případě zájmu o založení a.s. naši zelenou linku 800 010 111.

Zákonné poplatky za založení s.r.o. v současné době činí v závislosti na výši základního kapitálu s.r.o. a předmětu podnikání 10 000 až 12 000 Kč.

Tato částka zahrnuje soudní poplatek pro obchodní rejstříkový soud, ověření podpisů, vydání opisů a stejnopisů společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, dále pak bankovní poplatek za vystavení potvrzení o splacení základního kapitálu, náklady spojené s vystavením živnostenského oprávnění a s vypracováním návrhu pro obchodní rejstříkový soud a poplatek za zpracování zakladatelského dokumentu s.r.o. formou veřejné listiny.

Soudní poplatek pro obchodní rejstříkový soud vychází na 2700 Kč, živnostenská oprávnění v závislosti na jejich druhu a počtu na 1000 až 2000 Kč, zpracování společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny včetně vydání stejnopisů a opisů obvykle na 5000 až 6000 Kč v závislosti na rozsahu zakladatelského dokumentu společnosti.

Díky našim zkušenostem se zakládáním firem jsme schopni náklady spojené se vznikem obchodní společnosti minimalizovat. To nám umožňuje nabízet zakládání nových firem na míru za částky srovnatelné s obvyklou celkovou výší zákonných poplatků.

  • Společníkem s.r.o. může být fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná k právním jednáním. Společníkem s.r.o. může být také právnická osoba (obvykle jiná obchodní společnost) zapsaná ve veřejném rejstříku.

  • Společníkem s.r.o. může být i zahraniční fyzická nebo právnická osoba. Povolení k trvalému pobytu není nutnou podmínkou pro účast zahraniční fyzické nebo právnické osoby v orgánech českých obchodních společností.

Ano. Cizinec může být společníkem společnosti s ručením omezeným i jejím jednatelem. Povolení k trvalému pobytu není nutnou podmínkou pro účast cizí fyzické nebo právnické osoby v orgánech českých obchodních společností.

Pokud má být cizinec jednatelem české společnosti s ručením omezeným, je nutné při založení firmy přiložit k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku oficiální výpis z rejstříku trestů státu, jehož je cizinec státním příslušníkem, a oficiální překlad výpisu z cizího rejstříku trestů do češtiny vyhotovený soudním překladatelem.

© Copyright 2014   Carolina investment s.r.o.

Designed by ZEN-webdesign.cz